Företag och organisationer

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i de fall inget skriftligt direktavtal mellan MIM Construction AB eller köpare (företag eller organisation) är upprättat eller att svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma.

Beställning

Beställaren måste vara minst 18 år. Beställare under 18 år måste inhämta målsmans tillstånd innan köpet genomföres. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att MIM lider ekonomisk skada polisanmäles.
MIM Construction AB förbehåller sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i MIM:s sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Betalning/Priser

Moms och frakt tillkommer på alla priser. Aktiebolag och organisationer faktureras på 30 dagar netto efter godkänd kreditprövning. För övriga företagsformer sker leverans mot postförskott eller direktbetalning. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 8% per månad från förfallodagen.
MIM Construction AB reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning.
I de fall priset på en produkt är uppenbart felaktigt så kan detta tvinga MIM att häva köpet och återbetala eventuella inbetalade pengar på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktigheten upptäcks. Orsaken till felet skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Leveranstider & avbeställning

I fall kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med MIM:s köpvillkor.
Avbeställning efter att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagerförd produkt, vilken köpts in speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från MIM antigen per mail eller på fax.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir MIM:s egendom till dess att full betalning erlagts.

Ansvar för fel

MIM:s ansvar till följd av fel i varan är begränsad till dessa försäljningsvillkor. MIM bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex men ej begränsat till inkompatiblilitet, leveransförseningar, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Garanti

Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av minst tre års garanti om inget annat anges, med undantag för förbrukningsartiklar.

Reklamation

Det är lämpligt att ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att varan är felfri och att rätt varor har levererats.
Vid reklamation skall kund kontakta MIM via mail [email protected]
Vilken produkt det gäller, felbeskrivning, eventuella felmeddelanden, namn, telefonnummer och fakturanummer ska bifogas mailet.
Defekta produkter som returneras till MIM skall behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. Kund betalar för frakt till MIM och vid giltigt returärende betalar MIM returfrakten. MIM förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall då identisk vara ej finns tillgänglig.

Återköp

Vi tillämpar återköp för företag. Detta innebär att MIM Construction AB accepterar återköp inom 14 dagar på en vara som MIM lagerhåller och vars originalförpackning ej har brutits, eller på annat sätt har skadats. Varor där originalförpackningen förstörts, delar saknas och/eller varan är använd återköpes ej. MIM förbehåller sig rätten att kreditera varan till fakturerat pris.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut och paketet går i retur till MIM debiteras en avgift om 250:- exkl. moms för att täcka MIM:s transport och övrig administrativa avgifter.

Transportskadat gods

Om en vara från MIM skadas i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold skall detta anmälas omgående till speditören dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från MIM:s sida, som gör att MIM ej kan hålla nämnda avtal, skall utgöra grund till att MIM befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Övrigt

MIM förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till
priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.
Vid ev. slutförsäljning till nämnd prisbild eller pga att en vara utgår så har MIM rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda pengar på bästa sätt. MIM skall också meddela kunden om ersättare eller likvärdig produkt finns tillgängligt.

Privatkonsumenter

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen.

Beställning

Vid de fallen beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpets genomförande. Vid beställning på kredit görs en sedvanlig kreditprövning och beställaren måste vara minst 18 år. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att MIM lider ekonomisk skada polisanmäles. MIM förbehåller sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i MIM:s sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Betalning/Priser

Moms och frakt tillkommer på alla priser. Leverans sker mot postförskott alternativt direktbetalning.
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 8% per månad från förfallodagen. MIM reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. I de fall priset på en produkt är uppenbart felaktigt så kan detta tvinga MIM att häva köpet och återbetala eventuella inbetalade pengar på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktigheten upptäcks. Orsaken till felet skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Leveranstider & avbeställning

I fall kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställd vara är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med MIM:s köpvillkor.
Avbeställning efter att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagerförd produkt, vilken köpts in speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från MIM antigen per mail eller på fax.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir MIM:s egendom till dess att full betalning erlagts.

Ansvar för fel

MIM:s ansvar till följd av fel i varan är begränsad till dessa försäljningsvillkor. MIM bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex men ej begränsat till inkompatiblilitet, leveransförseningar, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Garanti

Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av minst ett års garanti om inget annat anges, med undantag för förbrukningsartiklar. I de fall tillverkaren tillhandhåller längre garantitid än ett år omfattas varan utav densamma men garantianspråk skall efter första årets utgång hemställas denna tillverkare. I vissa fall skall garantianspråk hemställas tillverkaren redan under år ett. MIM lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Reklamation

Det är lämpligt att ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att varan är felfri och att rätt varor har levererats.
Vid reklamation skall kund kontakta MIM via mail [email protected]
Vilken produkt det gäller, felbeskrivning, eventuella felmeddelanden, namn, telefonnummer och fakturanummer ska bifogas mailet.
Defekta produkter som returneras till MIM skall behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. Kund betalar för frakt till MIM och vid giltigt returärende betalar MIM returfrakten. MIM förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall då identisk vara ej finns tillgänglig.

Ångerrätt

Privatkonsument har i vissa fall rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller dock inte då förpackningarna brutits och produkterna monterats.
Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta MIM. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut och paketet går i retur till MIM debiteras en avgift om 250:- exkl. moms för att täcka MIM:s transport och övrig administrativa avgifter.

Transportskadat gods

Om en vara från MIM skadas i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold skall detta anmälas omgående till speditören dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från MIM:s sida, som gör att MIM ej kan hålla nämnda avtal, skall utgöra grund till att MIM befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Övrigt

MIM förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.
Vid ev. slutförsäljning till nämnd prisbild eller pga att en vara utgår så har MIM rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda pengar på bästa sätt. MIM skall också meddela kunden om ersättare eller likvärdig produkt finns tillgängligt

Om MIM:s produkter köpt via en av MIM:s återförsäljare gäller konsumentköplagen eller avtal via återförsäljaren och ärenden om ångerrätt, återköp garantier m.m. ska ske via dem.