miljöpolicy

MIM Construction AB ska delta i arbetet för en varaktig hållbar utveckling genom att:

Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget.
I förlängningen fasa ut miljöfarliga ämnen ur vår produktion enligt PRIO.
Kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter.
Påverka, ställa krav och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer.
Genom att ständigt hålla en pågående dialog med våra leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande.
Minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter genom effektivisering och lämpliga val av transportmedel.
Källsortera avfall enligt kommunens källsorteringsprogram.